Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Công ty Điện lực Lạng Sơn - EVNNPC 
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn: Bước chuyển mình trong giai đoạn 2015 đến nay
 
2021-12-03 10:32:13

Tổ chức Đảng tiền thân của Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn ra đời trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thủa sơ khai, từ một Chi bộ với 08 đảng viên, Tổ chức Đảng của đơn vị đã luôn kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, liên tục phát triển cả về lượng và chất, đến nay Đảng bộ đã có 253 đảng viên sinh hoạt tại 16 Chi bộ.

Qua các thời kỳ, từ Chi bộ Nhà máy Điện Lạng Sơn, đến Đảng bộ Sở Quản lý và Phân phối Điện Lạng Sơn, Đảng bộ Điện lực Lạng Sơn và ngày nay là Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn, tổ chức Đảng của đơn vị luôn xây dựng các Nghị quyết của từng nhiệm kỳ, từ đó ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm ban hành Nghị quyết chuyên đề. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đó là: Phát điện, quản lý vận hành, kinh doanh, cung cấp các dịch vụ về điện, xây dựng và phát triển lưới điện, cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chủ đề ″Chủ động sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, Đảng bộ Công ty đã luôn chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, đồng thời tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, đặc biệt là của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi mặt công tác.

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc theo dõi và định kỳ hàng quý tham dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc, qua đó đã kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và đảng viên, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty. Đặc biệt trong đó là đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên.

 

Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất năm 1982

Đảng bộ đã tập trung đổi mới phương pháp tổ chức, quán triệt và gắn việc quán triệt học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, pháp luật Nhà nước, với việc tổ chức thảo luận dân chủ; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, nên đã tạo được sự đồng thuận của quần chúng và đảng viên, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong mọi hành động, Đảng ủy Công ty đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, chất lượng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Điều đáng nói, Đảng ủy Công ty chú trọng học tập và làm theo Bác thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề... để cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức một cách sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy Đảng.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Minh – Bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Qui định số 101/QĐ-TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Qui định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nêu gương theo Qui định. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Xây dựng hình ảnh thương hiệu người cán bộ ngành điện Lạng Sơn làm việc với tinh thần trách nhiệm, tự giác, có năng lực chuyên môn cao, luôn ý thức bảo vệ, tạo dựng niềm tin, uy tín đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

 

Lễ tuyên dương, vinh danh các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021

Hàng năm, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy Công ty đều đánh giá, biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các đoàn đi báo công với Bác tại Nam Đàn, Nghệ An và Pắc Bó Cao Bằng; dâng hương tại các khu di tích lịch sử cách mạng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty khen thưởng 125 lượt cá nhân và 52 lượt tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy khối khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch hành động và chỉ đạo các chi bộ quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về ’’Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ’’ trong toàn Đảng bộ Công ty; hàng năm đều tổ chức kiểm điểm đánh giá chất lượng chi bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII và các hướng dẫn, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối.

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về chống tham nhũng tiêu cực, về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, về đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ’đã được nâng lên. Cán bộ đảng viên trong Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và “tự diên biến” “tự chuyển hóa”.

Nhận thức rõ con người là yếu tố then chốt và quyết định trong mọi hoạt động, do vậy, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn quan tâm, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Việc kiện toàn, phát triển hệ thống tổ chức Đảng được gắn liền với việc kiện toàn phát triển bộ máy của Công ty. Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn liên tục phát triển cả về lượng và chất. Đến nay, Đảng bộ đã có 16 Chi bộ với 253 đảng viên/620 CBCNV-NLĐ chiếm 40,80%. Đảng bộ có 42 đảng viên nữ. Đảng viên có trình độ thạc sỹ là 09 người, đại học là 159 người, trung cấp là 14 người, công nhân kỹ thuật là 71 người.

 

BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, Đảng ủy Công ty quan tâm chỉ đạo sâu sát việc phổ biến, quán triệt, xây dựng văn bản cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy các cấp về kiểm tra, giám sát. Nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm. Việc nâng cao hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Với chủ đề của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ″Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ chủ động đổi mới – chuyên nghiệp - hiệu quả xây dựng Công ty phát triển bền vững”, Đảng bộ Công ty đã phối hợp hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, đơn vị, các đảng viên, quần chúng chấp hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, hàng năm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Công ty và các đơn vị trực thuộc, Đảng ủy Công ty và các chi bộ trực thuộc đã lựa chọn các nội dung trọng tâm cần chỉ đạo về chuyên môn để đánh giá, xác định những tồn tại, đề ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện. Năm 2021, Đảng bộ đã lựa chọn và ra nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng; đào tạo; giảm tổn thất điện năng và đầu tư xây dựng, để tập trung giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đảng viên chịu trách nhiệm triển khai lãnh đạo và thực hiện. Kết quả, Công ty đã luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD do Tổng công ty và các nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao.

Luôn xác định mục tiêu kinh doanh: “Lấy khách hàng là trung tâm”, Công ty đã ứng dụng CNTT vào công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Các dịch vụ điện, hóa đơn tiền điện được cung cấp theo phương thức điện tử 100%, các yêu cầu của KH được tiếp nhận qua các kênh trực tuyến, khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ trực tuyến của ngành Điện, cũng như thanh toán tiền điện mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, qua đó các dịch vụ về điện ngày càng được nâng cao về chất lượng, đem đến sự hài lòng của khách hàng.

Đến nay, toàn bộ hợp đồng mua bán điện đã được số hóa, ký điện tử thay bằng hợp đồng giấy trước đây, thuận tiện cho việc tra cứu, lưu trữ bảo quản. Qua 05 năm, số lượng công tơ điện tử phát triển vượt bậc, hiện có 170.168 công tơ, chiếm tỉ lệ 67,61% số công tơ trên lưới. Việc thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có kết nối đo xa đã tiết kiệm được lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp cho việc ghi chỉ số công tơ được chính xác, hệ thống công tơ điện tử có kết nối đo xa được tích hợp lên trang Web cskh.npc.com.vn. Khách hàng tự theo dõi, giám sát được lượng điện sử dụng hàng ngày để điều chỉnh cho phù hợp.

Đặc biệt, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020, đưa điện lưới quốc gia đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, đã hoàn thành đóng điện cấp điện cho 1.467 hộ dân tại 46 thôn thuộc 10 xã của các huyện Tràng Định, Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Lãng, Lộc Bình, Văn Quan, Đình Lập và Chi Lăng. Dự kiến, tháng 12/2021, hoàn thành đóng điện cấp điện cho 15 xã, 55 thôn, 2.024 hộ dân thuộc 8 huyện Cao Lộc; Lộc Bình; Đình Lập; Văn Quan; Bình Gia; Bắc Sơn; Hữu Lũng và Tràng Định.

 

Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, doanh thu của Công ty ước đạt 1.544 tỷ đồng so với năm 2010 (266,93 tỷ đồng) tăng gấp 5,8 lần; Điện thương phẩm hàng năm tăng từ 10% - 15%, năm 2021 điện thương phẩm ước đạt 815 triệu kWh so với năm 2010 (240,3 triệu kWh) tăng gấp 3,4 lần; Tổn thất điện năng giảm dần, năm 2021 tổn thất điện năng ước thực hiện 7,47% so với năm 2010 (11,47%) giảm 4,00%. Năng suất lao động tăng gấp 3,6 lần (năm 2010 là 0,368 triệu kWh/người, năm 2021 là 1,32 triệu kWh/người); người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân tăng gấp 2,5 lần (năm 2010 là 7,5 triệu đồng/ người/tháng, năm 2021 là 19,0 triệu đồng/người/tháng), đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên.

TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Bên cạnh việc việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong đơn vị, Đảng bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động và công tác cán bộ của các tổ chức đoàn thể, tạo các điều kiện để các đoàn thể quần chúng trong Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và sự chỉ đạo của cấp trên; phân công một đồng chí đảng ủy viên phục trách hoạt động đoàn thể.

Các đoàn thể quần chúng trong Công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đoàn viên, hội viên. Các đoàn thể đã có sự chủ động trong tổ chức các phong trào, hoạt động, đoàn kết, tập hợp đoàn viên; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chủ động bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Nhiều năm các đoàn thể được công nhận vững mạnh xuất sắc và được khen thưởng của cấp trên.

Công đoàn Công ty đã luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, nâng cao sức khỏe cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động đóng góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thể thao văn nghệ, các cuộc thi do cấp trên phát động và đạt được nhiều thành tích: Giải Khuyến khích Hội diễn văn nghệ; giải Ba hội thao Tổng Công ty; Giải Ba tập thể về tham gia cuộc thi “50 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng công ty Điện lực miền Bắc”. Hàng năm, Công đoàn đều tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, các trung tâm bảo trợ xã hội, thực hiện chương trình “chăn ấm vì người nghèo” tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ Công ty cũng đã có những hoạt động thiết thực gắn với các chỉ đạo của tổ chức đoàn và chính quyền: Hàng năm, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện “Lễ hội xuân hồng”; tham gia các chương trình tri ân khách hàng và an sinh xã hội như “Thắp sáng đường quê”; “Uống nước nhớ nguồn”, sửa chữa hệ thống điện cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nên đã được tổ chức Đoàn cấp trên tặng nhiều giấy khen và cờ thi đua cho các tập thể và đoàn viên.

Hội Cựu chiến binh Công ty đã phát huy đựơc bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động quản lý bán điện, luôn đoàn kết, gắn bó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các đoàn thể của đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tổ chức phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

  

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục xác định mục tiêu phải đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, ngành Điện cần nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Như vậy, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Lạng sơn nói riêng rất nặng nề và nhiều thách thức.

Theo đó, Đảng ủy Công ty tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động: “Đổi mới - chuyên nghiệp - hiệu quả”, xây dựng cơ quan, các đoàn thể vững mạnh; Thực hiện tốt công tác phát triển lưới điện; quản lý, vận hành an toàn thiết bị, lưới điện; làm tốt công tác dịch vụ khách hàng; cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng dùng điện trên địa bàn.

Đồng thời, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các chỉ tiêu Tổng Công ty giao hàng năm; trọng tâm là công tác đảm bảo vận hành, suất sự cố, độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng; phấn đấu đến năm 2025, điện thương phẩm bình quân tăng trên 8%/năm, đến 2025 đạt 1.065 triệu kWh, tổn thất điện năng ≤ 4,98%; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các dịch vụ khách hàng theo phương châm dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát; công khai, minh bạch các khâu trong quản lý bán điện đối với khách hàng; thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư cải tạo xây dựng mới lưới điện, đạt chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

 

Đại biểu Công ty dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Các Chi bộ trực thuộc luôn được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công ty đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Cấp ủy cấp trên vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Điện có nhiều cơ hội, nhưng cũng sẽ còn nhiều khó khăn đan xen, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, cùng đồng tâm, hiệp lực, sát cánh cùng vượt qua thách thức, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Lạng Sơn nói chung và sự phát triển bền vững của ngành Điện Lạng Sơn nói riêng, nhằm xây dựng quê hương Lạng Sơn giàu đẹp, phồn vinh.

Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :

Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Cassandra784
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2795

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now:
Lên trên  |   Trang Chủ  |  Giới Thiệu  |  ĐK Mua Điện  |  Lien He  |  So Do  |  Lịch Cắt Điện  |  LichTuan  |  GopY  |  zTHSX  |  Trang Chủ